ანგარიშები

  • ხელსაყრელი ტარიფები და სწრაფი ფულადი გადარიცხვები თურქეთში ზირაათ ბანკის 1700 - ზე მეტ ფილიალში, ,
  • ერთდროულად საბანკო ანგარიშის წარმოების  შესაძლებლობა სხვადასხვა ვალუტაში: ლარი / აშშ დოლარი / ევრო / თურქული ლირა.
  • ვადიანი ანაბრის გახსნის შესაძლებლობა ლარში, აშშ დოლარში, ევროში და თურქულ ლირაში.
  • თურქეთის ზირაათ ბანკის ფილიალში გახსნილი ანგარიშებიდან ნაღდი ფულის გამოტანის შესაძლებლობა.
  • უცხოეთის მოქალაქეებს ანგარიშის გასახსნელად არ მოუწევთ ზედმეტი პროცედურების გავლა, მათთვის საკმარისია წარადგინონ მხოლოდ  პასპორტი ან საქართველოს დროებითი ბინადრობის მოწმობა.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებ გვერდს: www.diagency.ge