ფინანსური-სიახლეები

სს ზირაათ ბანკი საქართველოს ანგარიშიდან სხვა ბანკის ანგარიშზე ლარის გადარიცხვის

ტარიფის ცვლილება

გადარიცხვის მოცულობა

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

1000 ლარამდე

1

2

1000 ლარიდან 10 000 ლარამდე

2

5

10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე

5

10

100 000 ლარი და ზევით

50

100

*ცვლილება ძალაში შედის 2023 წლის 1 მაისიდან